• افزایش سرعت تولیدات،حمله،بار تاجران ...

  • رفع باگ های قهرمان و کاتا و چیف ..

  • آمدن دهکده ی ناتارها و نژاد پارسی و ساخت شگفتی جهان در آن..

http://www.travian1010.gozarweb.com/